Prepis prednášky z patavedeckého seminára zo dňa 2. apríla 2007

História a súčasnosť alternatívnej chémie

Oddelenie alternatívnej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Mlynská dolina CH – 2, 842 15 Bratislava
e-mail: jesenak[strudla]fns.uniba.sk

 

Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia,

mnohí si myslia, a pravdepodobne je ich väčšina, že chémia je veda nemoderná a dokonca až dogmatická. Ich hlavným argumentom je to, že kým ostatné vedné disciplíny, ako napríklad matematika, fyzika a mnohé iné, majú svojich alternatívnych dvojníkov, tak chémia takúto modernú alternatívnu nemá. Našťastie sa jedná o veľký omyl, pretože alternatívna chémia (ACH) existuje ako etablovaná vedná disciplína už od roku 2002 a Slovensko je v tejto oblasti jednoznačným vedeckým lídrom.

MedicínaAlternatívna medicína
FarmakológiaHomeopatia
AstronómiaAstrológia
MatematikaNumerológia

Tabuľka ukazuje niektoré moderné alternatívy tradičných vied.

V prvej časti mojej prednášky budem hovoriť o histórii ACH. Na úvod by som však uviedol niekoľko dôležitých skutočností. História ACH je úzko spojená s mojou vlastnou profesionálnou kariérou, pretože zakladateľom tejto vedy som ja sám a zároveň som aj autorom väčšiny prevratných objavov v ACH. Pretože som človek introvertný, dostávam sa pri tejto príležitosti do emocionálne málo prijateľnej situácie, keď musím o všetkých svojich úspechoch hovoriť v prvej osobe. Aby som so sa vyhol podozreniu z exibicionizmu, uvediem na svoju obranu dve poznámky. Prvá sa týka môjho presvedčenia o tom, že mnoho ľudí, vrátane vedeckých a pedagogických pracovníkov, metódy ACH aktívne využíva, zdokonaľuje a aj vyvíja. Pred touto prednáškou som sa niektorým z nich zmienil o tom, že by som ich úspechy v tejto prednáške rád spomenul. Bohužiaľ, všetci z nich ma úpänlivo prosili, aby som ich mená v žiadnom prípade nespomínal. I keď veľmi nerád, predsa ich žiadosti vyhovujem. Druhá poznámka sa týka mojej prítomnosti na tomto Patavedeckom seminári. S iniciatívou zúčastniť sa na ňom, som ako človek veľmi pasívny, neprišiel sám. Pozval ma jeden z organizátorov tohto podujatia Doc. RNDr. Ján Benko,CSc. Úprimne mu za to ďakujem. Moja vdačnosť je viac ako formálna, pretože odvtedy, čo sa na mňa obrátilo Predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti so žiadosťou, aby som sa na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách už neukazoval, s odôvodnením, že robím hanbu slovenskej vede, je Patavedecký seminár jedinou mojou príležitosťou ako prezentovať výsledky mojej vedeckej práce.

obr1

Na Prírodovedeckej fakulte UK som sa zamestnal preto, že vtedajšie pracovisko na Šmeralovej ulici, bolo vzdialené od môjho bydliska asi iba asi 500 metrov. Vtedajšie chemické pracoviská PRIF UK sa nachádzali na mieste dnešného Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

História ACH

Prvýkrát som sa začal zaoberať myšlienkou venovať sa alternatívnym metódam riešenia problémov v oblasti chémie, v období tesne po ukončení vysokoškolského štúdia. Pri tejto príležitosti som si urobil malú revíziu vlastných schopností a prišiel som k záveru, že sa dajú zhrnúť do troch hlavných bodov: 1. iracionálne myslenie, 2. lenivosť a 3. slabo nadpriemerná pamäť. S hrdosťou konštatujem, že prvé dve vlastnosti som si zachoval aj takmer po tridsiatich rokoch. Uvedomil som si, že s kombináciou uvedených schopností sa môžem zamestnať takmer kdekoľvek, a preto pre výber zamestnania si musím špecifikovať nejaké rozumné kritérium. Ako toto kritérium som si zvolil minimálnu vzdialenosť od môjho bydliska. Pre vysvetlenie musím uviesť, že v tom čase som býval v centre Bratislavy a chemické laboratóriá Prírodovedeckej fakulty UK boli mojim najbližším potenciálnym pracoviskom. Voľba bola teda jasná. Snaha zamestnať sa čo najbližšie k bydlisku vyplývala z úvahy, že i keď nebudem môcť konkurovať svojim kolegom svojim intelektom a pracovitosťou, určite im budem môcť konkurovať aspoň v termíne príchodu na pracovisko. Predpokladal som totiž, že je len otázkou času, kedy sa skorý príchod na pracovisko prejaví aj na poli pracovných úspechov – v prípade univerzitného pracoviska – úspechov vedeckých. Po nástupe na PRIF UK sa ukazovalo, že táto úvaha bola správna, avšak skôr ako sa mohla jednoznačne potvrdiť, začala sa naša fakulta sťahovať do nových priestorov v Mlynskej doline. Na jednej strane táto zmena zapríčinila, že som stratil svoju najväčšiu výhodu, avšak na strane druhej, sťahovanie nášho pracoviska, ako aj zameranie oficiálneho výskumu, mi poskytovali značný priestor pre moje „alternatívne aktivity“. S vývojom situácie som bol relatívne spokojný asi až do začiatku deväťdesiatych rokov, kedy môj zamestnávateľ sa stále naliehavejšie dožadoval aspoň nejakých úspechov na poli vedeckom a pedagogickom. Týmto chcel zakryť svoj negatívny postoj k alternatívnej chémii. Všeobecne sa dá konštatovať, že terminálna fáza socializmu predstavovala pre mňa (a teda aj pre ACH) obdobie stagnácie zapríčinené neustálym šikanovaním a perzekúciami. Aby som ilustroval tento politický nátlak, dovolím si citovať vyjadrenie jedného z mojich priamych nadriadených: „Jesenák, namiesto toho, aby ste sa zaoberali blbosťami, mohli by ste aspoň poumývať kadičky“. Tento vulgárny a neprajný prístup ma ubezpečil v tom, že sa uberám správnym smerom.

obr2

Terminálna fáza socializmu predstavovala pre alternatívnu chémiu obdobie stagnácie.

Rok 2002 predstavoval pre ACH prelomové obdobie, pretože v tomto roku vzniklo na PRIF UK v Bratislave prvé pracovisko alternatívnej chémie, ktoré bolo zároveň aj prvým pracoviskom na svete. V tomto roku, som ako zakladateľ tohto pracoviska, zároveň aj prvýkrát jasne formuloval predmet ACH. Zhrnul som ho do troch bodov:

 • Je to vedecká disciplína založená na intuitívnych a sugestívnych metódach experimentovania a dokazovania
 • Predmet štúdia niekedy intenzívne zapácha
 • Charakteristickými znakmi alternatívnych chemikov je občasné používanie bieleho plášťa

Ako vidno, jednalo sa o excelentné formulácie, ktoré umožňujú jasne vymedziť hranicu medzi ACH a inými alternatívnymi resp. nealternatívnymi vedami ale zároveň aj inými kvalifikovanými činnosťami, ako napr. stavbou maľovaním veľkonočných kraslíc alebo morským rybolovom.

Súčasnosť ACH

Oddelenie ACH PRIF UK vyvíja bohaté aktivity ako na poli vedeckom, tak aj pedagogickom. V oblasti základného výskumu možno spomenúť najmä tieto vedecko-výskumné programy:

 1. Lokalizácia nízkoteplotnej aury síranu meďnatého
 2. Určovanie štruktúr anorganických látok pomocou kryštálovej gule
 3. Sugestívne metódy inhibície oxidácie nitroglycerínu v kyslíkovej atmosfére
 4. Štúdium ezoterických vlastností anorganických komplexov
 5. Štúdium podmienok samovznietenia vedeckých a pedagogických pracovníkov

K vyššie uvedeným témam mám niekoľko poznámok. Projekt č. 3 bohužial nebol ukončený pre nedostatočný záujem mladých vedeckých pracovníkov - o väčšinu z nich sme prišli práve počas riešenia tejto úlohy. Čo sa týka termínu „kryštálová guľa“ (projekt č. 2), treba povedať, že sa jedná sa o etablovaný, avšak veľmi mätúci termín, ktorý označuje teleso guľového tvaru, vyhotovené z vysokotaviteľného borosilikátového skla s vysokým indexom lomu. Pretože sklo je amorfná látka, termín „kryštálový“ nie je možné považovať za správny. Ako je všeobecne známe, „kryštálové gule“ sa v civilnom živote používajú predovšetkým pre prognostické účely. Je dokázané, že presnosť takýchto prognóz je lineárne závislá na polomere gule; ich vzťah k fyzikálno-chemickému zloženiu gúľ je však komplikovaný a doteraz nie celkom jasný. Je síce pravdou, že prognózy - vrátane vedeckých - je možno realizovať s pomocou akéhokoľvek guľového telesa - napríklad tenisovej loptičky, výsledky sú však obvykle dosť mizerné.

obr3

Horný obrázok ukazuje kryštál zeolitu s veľkosťou 0,1 mikrometra, ktorý vykazuje asi o tri poriadky lepšie ezoterické vlastnosti ako iné objekty na snímku.

Dolný obrázok ukazuje experimentálne vybavenie pre tzv. mikrointuitívne metódy, ktorými je možné k takýmto zisteniam dospieť.

obr4

Syntézou malých objektov, pre použitie alternatívnej chémie, sa zaoberá alternatívna nanochémia (ANCH). Na snímku sú uhlíkové nanotrubičky (carbons nanotubes) s priemerom asi 50 nanometrov, ktoré sa používajú pre zlepšenie transportu pozitívnej energie.

obr5

 

obr67

K najúspešnejším projektom alternatívnej chémie patrí poskytovanie fyzikálno-chemických analýz na diaľku. Pre uskutočnenie analýzy postačí zaslať na naše pracovisko farebnú alebo čiernobielu fotografiu danej látky.

Lokalizácia patogénnych zón

Je známe, že lokalizáciu patogénnych zón (PZ) je možné realizovať rôznymi metódami, avšak k najspoľahlivejším patria metódy využívajúce domáce zvieratá. Je všeobecne známe, že tieto si vždy líhajú do oblastí mimo PZ. Pre prvé pokusy s lokalizáciou PZ som využil môjho súkromného psa. Volá sa Bak a je čistokrvným krížencom dvoch neznámych plemien. Ako sa ukázalo, Bak uprednostňoval pred hľadaním PZ rôzne iné, spravidla intelektuálne, záujmy, a preto bol zo zoznamu našich spolupracovníkov vylúčený. Pre tento účel sa ukázalo výhodnejšie používať mačky domáce (Felis silvestris domesticus). V spolupráci s našimi biológmi sme v priebehu niekoľkých rokov vyšľachtili niekoľko jedincov s výnimočnými schopnosťami. Jedince, ktoré v tomto smere nedosahovali špičkové parametre, sme z našich pokusov vyradili; v súčasnosti sa zdržujú najmä v blízkom okolí našej fakulty – pravdepodobne v nádeji, že o ich služby budeme mať v budúcnosti ešte záujem. Pri tejto príležitosti chcem oznámiť, že pre zamestnancov UK existuje možnosť jednorázového využívania týchto mačiek, napríklad pre optimalizáciu umiestnenia písacích stolov do oblasti mimo PZ. Predpokladáme, že by to mohlo prispieť k zlepšeniu psychického stavu zamestnancov UK. Ako protislužbu vyžadujeme mačky občas nakŕmiť.

obr8
obr9

Prvýkrát sme pre lokalizáciu PZ použili môjho psa Baka. Vďaka jeho intelektuálnym záujmom sa pre túto prácu nehodil, a preto sme začali využívať schopnosti mačky domácej

Hlavným cieľom lokalizácie PZ na našej fakulte bol však pokus o realizáciu úplne novej a zároveň prevratnej myšlienky. Tá spočívala v tom, že keď PZ má neblahý vplyv na ľudí, je veľmi pravdepodobné, že bude mať vplyv aj na činnosť prístrojov a meracej techniky. Ak by sa tento vplyv potvrdil, bolo by možné presunom týchto prí­stro­jov mimo PZ, významne predĺžiť ich životnosť. Niekoľkoročné výskumy tento vplyv skutočne potvrdili. Význam tohto objavu sa stal nedoceniteľným najmä na Slovensku, pretože inovácia prístrojového parku na vysokých školách je pravdepodobne v najbližších 50 rokoch nereálna. Prvýkrát bol pozitívny vplyv nepatogénnych zón na prístrojovú techniku preukázaný na termoanalyzátore Derivatograph Q, vyrobenom v roku 1981. Pre vysvetlenie treba uviesť, že hlavnú časť tohto prístroja tvoria citlivé analógové váhy. Tento prístroj, pôvodne lokalizovaný v PZ, už niekoľko rokov nevykazoval žiadne známky funkčnosti. Tak ako to ilustruje záznam na obrázku, resuscitácia prístroja, jeho presunom mimo PZ, bola jednoznačne úspešná. Bohužiaľ, niektorí zlomyseľní kolegovia tvrdia, že osciláciu na zázname prístroja (viď. obrázok) spôsobilo najpravdepodobnejšie padanie omietky na vrchnú časť prístroja. Vďaka všeobecne známemu faktu, že naša fakulta je postavená práve na zóne kontaktu dvoch litosférických dosiek, takéto vysvetlenie nie je možné úplne vylúčiť. Napriek tomu, riešením tejto dilemy sa vážne zaoberáme.

obr10

Obrázok ukazuje termoanalyzátor Derivatograph Q a záznam, ktorý poskytoval tento prístroj v patogénnej zóne (hore) a záznam, ktorý vznikol mimo patogénnej zóny (dolu (ale hore dolu, nie dole dolu))

obr11

Neprajníci ACH chémie vysvetľujú zmenu vo funkcii prístroja (viď. predchádzajúci obrázok) padaním omietky na vrchnú časť prístroja. Tento argument je nepravdepodobný napriek tomu, že naša fakulta sa nachádza v zóne styku dvoch litosférických dosiek a teda v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou

Alternatívna homeopatia a liečenie minerálmi

ACH zaznamenala prínos aj pre iné alternatívne metódy, akými sú napríklad homeopatia a liečenie minerálmi. Ako je všeobecne známe, základná idea homeopatie je využívanie veľmi nízkych koncentrácií liečiv. Veľmi často sa nevyžaduje, aby podávaný preparát obsahoval čo i len jednu molekulu účinnej látky. Tento fakt je možné hodnotiť veľmi pozitívne, pretože atlasy homeopatík uvádzajú ako účinné prípravky aj také látky, ktoré sú obvykle veľmi jedovaté aj vo veľmi nízkych koncentráciách. S veľkou hrdosťou a zadosťučinením oznamujem, že po dlhoročnej namáhavej vedecko-výskumnej práci, sa nám podarilo pripraviť osemnásť nových homeopatických preparátov, z ktorých ani jeden neobsahuje žiadnu účinnú látku.

obr12

Veľkou prednosťou všetkých našich homeopatických preparátov je to, že žiaden z nich neobsahuje jedinú molekulu účinnej látky. Pre liečenie minerálmi sme navrhli obyčajný štrk, ktorý je pestrou zmesou rôznych minerálov

Liečenie minerálmi je ďalšou účinnou metódou používanou pri liečení rôznych chorôb. Realizuje sa tak, že minerály sa vkusne porozkladajú po povrchu tela a čaká sa, kým sa dostaví výrazný liečebný efekt. Výhodou oproti homeopatii je to, že toxické typy minerálov pacienta neotrávia, nanajvýš môžu spôsobiť nejakú kožnú alergiu. Prevláda všeobecný názor, že liečebný účinok tejto metódy je závislý na cene týchto minerálov, a preto sa pre tento účel často používajú rôzne polodrahokamy alebo drahokamy. V našich predchádzajúcich štúdiách sme dokázali, že od ceny minerálov závisí nie liečebný účinok, ale iba cena liečenia. Preto sme navrhli, aby sa pre tento účel využíval obyčajný štrk, ktorý je veľmi pestrou zmesou rôznych minerálov. Predpokladali sme, že takáto zmes anorganických látok bude mať omnoho komplexnejšie liečebné účinky. Tento predpoklad sa naozaj potvrdil. Ako aplikačné formy sme navrhli štrk sypaný (dve až tri stavebné lopaty) alebo tabletovanú formu v podobe betónových kvádrov s rozmermi 30 cm x 40 cm x 10 cm. Najčastejšie indikácie pre tento farmakologický preparát sú plochý hrudník, dýchavičnosť a nočné chrápanie.

Problém samovznietenia

O čo ide: Idete napríklad po ulici a zrazu z ničoho nič začnete horieť. Mnohí z vás ste to iste zažili. Treba však povedať, že kým samovznietenie na ulici je váš osobný problém, na pracovisku, najmä chemickom, je to mimoriadne závažný bezpečnostný problém. Napríklad samovznietenie pri otvorenej fľaši s metanolom alebo éterom je nočnou morou mnohých organických chemikov. Práve preto sme sa v minulom období zaoberali problémom podmienok vzniku tohto javu. Napriek veľkému úsiliu, nezistili sme priamu korelácia medzi obsahom tukov, bielkovín, resp. vody v organizme a ich teplotou vzplanutia. Zistili sme však, že významné zvýšenie telesnej teploty je možné pozorovať počas vykonávania určitých špecifických činností. K takýmto patrí:

 • evidencia 30-ročných skriniek a kalkulačiek (niektoré sú vybavené dokonca aj druhou odmocninou čísiel)
 • výberové konania na USB – kľúče, toaletný papier a pod.
 • čítanie prvej verzie diplomových prác
 • čítanie chýb vo vlastných, práve publikovaných prácach
 • vypĺňanie elektronického formulára grantového projektu v posledný možný deň jeho odoslania

Výsledok štúdia samozápalnosti viedol k tomu, že v spolupráci s Oddelením bezpečnosti práce, sme na našej fakulte vyčlenili určitý okruh ľudí, u ktorých je riziko samozapálenia významne vyššie ako u iných. Následne sme navrhli, aby tieto osoby povinne nosili, zvlášť pre tento účel vyvinutý, osobný typ hasiaceho prístroja. (OSHP). Pretože pri bežných požiaroch sa činnosť každej osoby riadi záväznými predpismi, pre prípad samovznietenia bolo nutné tieto predpisy upraviť. Zmeny viedli k novému algoritmu povinných krokov, ktoré je nutné dodržiavať vždy pri spozorovaní vlastného samovznietenia.

Sú to tieto kroky:

 1. Počkať, či sa plameň rozhorí (teda jasná identifikácia stavu)
 2. Zrýchleným krokom sa dostaviť na vrátnicu
 3. Pri vrátnici začať hlasno kričať: „horí“ (3 x až 5 x)
 4. Zahájiť hasenie
 5. Pozametať vlastný popol

Na prvý pohľad sa zdá, že nejde o nijakú mimoriadnu postupnosť úkonov. Pozornejší pohľad na tento text však musí viesť k záveru, že je to veľmi logická postupnosť. Ak by sme napríklad vymenili poradie krokov č. 3 a č. 4, čo by znamenalo, že by sme sa začali hasiť skôr, ako by sme začali kričať „horí“, v dôsledku podchladenia hasiacim médiom (tuhý oxid uhličitý), by sme nijaký zvuk zo seba nedostali. Nik by sa teda nemusel dozvedieť, že práve intenzívne horíte.

obr13

Osobný hasiaci prístroj (OSHP) použiteľný pre prípad samovznietenia

Pedagogické aktivity

Naše pracovisko zabezpečuje štúdium ACH na všetkých stupňoch. Prijímacie skúšky do prvého ročníka denného štúdia sa konajú každý rok v termíne od 1. 4. do 3. 4. Všeobecné požiadavky sú v posledných rokoch nemenné a dajú sa zhrnúť do týchto bodov:

 • slabý prospech z tradičných prírodovedných predmetov
 • dôstojný výzor
 • zasnený pohľad a spomalené reakcie
 • kladný vzťah k modrej skalici
 • preukázateľná schopnosť levitácie nad kadičkou s aktívnym uhlím
obr14

Levitácia je jednou z podmienok úspešného zvládnutia prijímacích testov pre štúdium alternatívnej chémie

Záver

Alternatívna chémia je perspektívna patavedecká disciplína, ktorá v blízkej budúcnosti bude suplovať takmer všetky odbory tradičnej chémie. Túto skutočnosť by si mali uvedomiť čím skôr najmä vysokoškolskí učitelia.

Venovanie:

Mojej dcére Janke Jesenákovej, ktorá má narodeniny práve v deň konania dnešného Patavedeckého seminára.

obr15

 
 

Ak sa vám tento text páčil, alebo nepáčil napíšte na adresu jesenak[strudla]fns.uniba.sk. Ináč povedané: napíšte.