Kopanie jamy

Spomínate si na matematické príklady, v ktorých sa sadia stromčeky a kopú jamy za určitý čas? Napríklad: 1 skaut (menej starší jeden pionier a mladí opäť 1 skaut) vysadí za hodinu 10 stromčekov, koľko stromčekov za hodinu vysadí 5 skautov, (pionierov, skautov)? Na prvý pohľad je to pre čitateľov Quarku primitívny príklad. Skúsme sa naň pozrieť z inej strany a máme problém.

1. Prvý primitívny problém (PPP): 1 (jeden) robotník vykope jamu za 1 (jednu) hodinu, vykope 3 600 robotníkov s rovnakým výkonom takú istú jamu za 1 (jednu) sekundu alebo 36 000 robotníkov za 0,1 sekundy? (Vykope jednoruký robotník jamu za dve hodiny?)

2. Prvý komplikovaný problém (PKP): 1. robotník vykope jamu za 1 hodinu, 2. (druhý) za 2 hodiny, 3. tretí za 3 hodiny, 4. štvrtý za 4 hodiny ...n. (entý) za n hodín. Koľko robotníkov treba na vykopanie jamy za jednu sekundu, ak ich výkonnosť bude klesať v uvedenom rade?

3. Druhý primitívny problém (DPMP): 1 (jednému) patavedcovi bude trvať riešenie PPPPKP 1 (jednu hodinu), koľko patavedcov treba, aby bol PPPPKP vyriešený za 1 (jednu) sekundu?

4. Druhý primitívny modifikovaný problém (DPP): Jeden žiak vyrieši za hodinu 10 príkladov, druhy žiak vyrieši za hodinu 20 príkladov, z toho 10 zle, koľko im bude trvať riešenie jedneho príkladu a aká bude pravdepodobnosť, že ho vyriešia správne?

5. Prvý primitívny hudobný problém (PPHP): jeden orchester zahrá Bolero za 18 minút, za koľko minút zahrá tú istú skladbu 18 orchestrov?

Jano Kopáč

Teorém Jana Kopáča k PPPPKP

Jeden robotník vykope jamu za jednu hodinu, dvaja s tým istým výkonom za pol hodiny, traja za 20 minút atď. V tomto prípade dochádza k premene (materializácii) času na (hmotu) robotníkov, čím viac robotníkov, tým kratšie trvá vykopanie jamy. Čim viac robotníkov, tým kratší časový úsek pripadá na zhmotnenie jedneho robotníka (time-mas-paradox, TMP). Ak jeden robotník začne kopať jamu, druhého, tretieho, štvrtého atď. robotníka treba najať na urýchlenie výkopu jamy (čas sa mení na robotníkov). V určitom okamihu (prvá podmienka hraničná, PPH), keď sa prekročí kritický počet robotníkov (KPR) dôjde k spontánnej premene času na robotníkov (SPCR efekt) a k podobnému efektu ako je reťazová reakcia. Čas skolabuje do singularity (colapps of time to the singularity, CTS) a robotníci-kopáči vyplnia objem celého vesmíru. Druha podmienka hraničná (DPH) vychádza z faktu, že jeden (prvý) robotník zomrie a jamu nebude mať kto vykopať. Vznikne nekonečne veľká časová expanzia (NVCE), všetka hmota sa premení na čas. Aký je KPR, zatiaľ nie je známe. Tento problém by pomohol vyriešiť experiment.

CTS sa dá čiastočne vyriešiť, ak budeme predpokladať, že sa jama kope v režime PKP. V tomto prípade n-tý robotník bude kopať jamu nekonečne dlho a jeho príspevok je prakticky nulový (podobne príspevky n-1, n-2, ...n-m-tého robotníka, m = ?). Či dojde k CTS bude záležať od hodnoty KPR a od toho, či sa dá dosiahnuť v režime PKP?

Ako ste si určite všimli v DPMP alebo PPHP, pataveda nerozoznáva extenzitné a intenzitné veličiny. Pataveda má práve snahu zmeniť intenzitné veličiny tak, aby sa chovali ako extenzitné. Takto by sa veľmi ľahko vyriešila energetická kríza, napr. ak by sme zmiešali 1 liter vody s teplotou 50°C s jedným litrom rovnako teplej vody, dostali by sme 2 litre vriacej vody (100°C). Problém je v tom, či ide o reverzibilný proces, to znamená, ak rozdelíme 2 litre vriacej vody do dvoch litrových nádob, dostaneme vodu 50°C teplú alebo ireverzibilný dej -teplota sa po rozdelení nezmení. Pri ireverzibilnom procese by stačilo prelievať vodu tak, že by sme veľký objem s nižššou teplotou rozdelili na niekoľko častí, pričom sa teplota nezmení, potom ich zmiešame a dostaneme opäť pôvodný objem s vyššou teplotou.

Fabriku na prelievanie vody z jedného súdka do druhého založil v Moskve už v období NEPu tajný milionár Korejko, dostal na to aj pôžičku z banky, firma neskôr zanikla a tajný milionár prešiel na iné aktivity1(viď: Iľf a Petrov "Zlaté teľa").

Riešenie týchto problémov považujeme za ťažiskové, a preto by sa mali na ne vyčleniť všetky finančné prostriedky určené na výskum u nás a v zahraničí.

 


 

Inzerát: Učená spoločnosť slovenských časistov si najme 3 600 robotníkov na 1 sekundu.
Zn. KOPANIE JAMY

1 Na podobných princípoch pracujú aj v našej ekonomike mnohé SRO.